Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 • De algemene voorwaarden van Genetics & Lifestyle vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Wij willen echter met u samenwerken op basis van een tweetal kenmerken: duurzaamheid en wederkerigheid. Wij geloven in relaties die nu en in de toekomst in balans zijn. Wij zullen bij een klacht of conflict dan ook altijd vanuit deze twee waarden handelen. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen Genetics & Lifestyle met als rechtspersoon Monica van der Lem, hierna te noemen: Genetics & Lifestyle, en een Cursist, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Genetics & Lifestyle verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, online webinars, online trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van Genetics & Lifestyle waarvoor men zich individueel bij Genetics & Lifestyle kan inschrijven. Onder bijeenkomsten worden onder andere bijscholingen 1 tot 8 daagse bijscholingen, online webinars/trainingen, masterclasses, studiedagen en symposia verstaan. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Genetics & Lifestyle voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd, dat wil zeggen uitgevoerd binnen de organisatie van de Cursist, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de Cursist is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de Cursist. Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor. Mondelinge mededelingen van medewerkers van Genetics & Lifestyle binden Genetics & Lifestyle niet, tenzij deze door een tot vertegenwoordiging bevoegde medewerker van Genetics & Lifestyle schriftelijk aan de Cursist worden bevestigd. De door Genetics & Lifestyle opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegen­bewijs door de Cursist. Een door Genetics & Lifestyle verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Cursist op de dag van verzending, tenzij de Cursist bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheids­problemen met betrekking tot de e-mailbox van de Cursist, komt dit voor risico van de Cursist.

 

 • Offertes en aanbiedingen Algemeen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn niet vrijgesteld van btw.

Alle cursusmaterialen zijn, mits niet anders schriftelijk vermeld, inbegrepen in de prijs van de cursus.

Na aanmelding voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u ook de digitale nieuwsbrieven van “zusterbedrijven” Lichaam en Energie in Balans en Balans Supplementen.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving geldt:

  • De Cursist schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het online invullen en verzenden van het inschrijfformulier en door betaling van het cursusgeld.  De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijf­formulier.
  • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
  • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Direct bij inschrijving moet de betaling voor de opleiding, cursus of training worden voldaan zoals aangegeven en overeengekomen op het inschrijfformulier.
  • Na ontvangst van de inschrijving stuurt Genetics & Lifestyle bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaar­heid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
  • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat Genetics & Lifestyle de betaling heeft ontvangen.
  • Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de Cursist bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).

 

Voor congressen en bijeenkomsten geldt:

  • Cursist schrijft zich in voor een congres of bijeenkomst door het online invullen en verzenden van een inschrijfformulier en door betaling van het registratiegeld. De Cursist is zelf verantwoordelijk voor het invullen en verzenden van het juiste inschrijfformulier.
  • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
  • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
  • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Genetics & Lifestyle bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Cursist. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van het congres of de bijeenkomst.
  • Direct met de bevestiging van inschrijving ontvangt de Cursist een factuur op naam. De factuur wordt altijd gestuurd naar het e-mail adres van de Cursist, met in de aanhef het adres dat de Cursist bij registratie heeft aangegeven. De registratie van de Cursist is pas compleet op het moment dat Genetics & Lifestyle de betaling heeft ontvangen.
  • Congressen: circa twee weken voorafgaand aan het congres ontvangt de Cursist bericht over doorgang en zijn toegangsbewijs (indien van toepassing).
  • Bijeenkomsten: circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de Cursist bericht over doorgang. Direct bij inschrijving moet de betaling voor de opleiding, cursus of training worden voldaan.

 

Voor maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van Genetics & Lifestyle zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. Genetics & Lifestyle kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Cursist redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de Cursist afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Genetics & Lifestyle daaraan niet gebonden. Genetics & Lifestyle zal in dat geval, indien Genetics & Lifestyle dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven. Een samengestelde prijsopgave verplicht Genetics & Lifestyle niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeen­komstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> Genetics & Lifestyle

Genetics & Lifestyle is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

  • er naar het oordeel van Genetics & Lifestyle onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst
  • één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en er geen vervanger gevonden kan worden
  • de Cursist de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  • na het sluiten van de overeenkomst Genetics & Lifestyle ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Cursist de verplichtingen niet zal nakomen
  • de Cursist bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  • door de vertraging aan de zijde van de Cursist niet langer van Genetics & Lifestyle kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
  • de Cursist niet voldoet aan de gestelde vooropleidingseisen. Mits er vooropleidingseisen zijn, zullen deze in het inschrijfformulier kenbaar gemaakt worden. De Cursist wordt vervolgens geacht om te bewijzen aan deze vooropleidingseisen te voldoen door het opsturen van relevante documenten en certificaten. Of een vervanger aan de vooropleidingseisen voldoet, is ter beoordeling van Genetics & Lifestyle. De vooropleidingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Genetics & Lifestyle bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.> door de Cursist
  • Voor zover Genetics & Lifestyle de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst ontbindt omdat er onvoldoende inschrijvingen zijn of één of meerdere docenten onverwacht uitvalt en geen vervanger gevonden kan worden, is Genetics & Lifestyle niet verplicht om de cursusbijdrage terug te betalen. Voor zover de Cursist voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens Genetics & Lifestyle niet is nagekomen, is Genetics & Lifestyle gerechtigd de Cursist toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Cursist desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

 

Door de Cursist: Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van Genetics & Lifestyle Gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Cursist het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Cursist reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Genetics & Lifestyle ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.
Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Genetics & Lifestyle ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Cursist.
  • Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Cursist aan Genetics & Lifestyle €55,00 administratiekosten verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
  • Bij annulering binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Cursist de volledige prijs verschuldigd, tenzij anders vermeldt.
  • Indien de Cursist annuleert binnen 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en Genetics & Lifestyle hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Cursist aan Genetics & Lifestyle €55,00 administratiekosten verschuldigd.
  • Indien de Cursist annuleert binnen 5 weken, doch uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training en Genetics & Lifestyle kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Cursist aan Genetics & Lifestyle €55,00 administratiekosten verschuldigd. Genetics & Lifestyle is niet verplicht tot het vragen van een vervanger van de wachtlijst.
  • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van Genetics & Lifestyle. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van Genetics & Lifestyle bij de betreffende opleidings-/cursusinformatie.
  • Voor congressen en bijeenkomsten Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de Cursist iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Cursist Genetics & Lifestyle hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt. Voor maatwerk en incompany opdrachten
  • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Genetics & Lifestyle van Cursist ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
  • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Cursist 100% van de kosten verschuldigd.

 

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal Genetics & Lifestyle zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Genetics & Lifestyle zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor Genetics & Lifestyle. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Cursist.

Vertrouwelijkheid

Alle gegevens en alle informatie die door de Cursist verstrekt wordt zal  door Genetics & Lifestyle en door de aan Genetics & Lifestyle verbonden docenten en assistenten vertrouwelijk behandeld worden. De Cursist verplicht zich op zijn kant alle in de opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst opgedane kennis van vertrouwelijke aard vertrouwelijk te behandelen.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Genetics & Lifestyle uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Genetics & Lifestyle, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Genetics & Lifestyle zullen door de Cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

Genetics & Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Cursist lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Genetics & Lifestyle of door haar ingeschakelde derden. Genetics & Lifestyle is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Genetics & Lifestyle nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat, is Genetics & Lifestyle nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Genetics & Lifestyle in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

Genetics & Lifestyle hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een Cursist ontevreden is over producten of diensten van Genetics & Lifestyle, kan deze contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Genetics & Lifestyle. Op alle met Genetics & Lifestyle gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachten­procedure sluit niet uit dat Cursist zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Duur van de overeenkomst

De overeenkomst gaat in op het moment van betaling (na inschrijving) tot en met de laatste cursusdag, die vermeld staat op het inschrijfformulier.

Versie 1 april 2016